Nieuwe pbm-verordening

Vanaf 21 april 2018 vervangt de nieuwe pbm-verordening (EU) 2016/425 de pbm-richtlijn 89/686/EEG. Alle persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s) met een CE-markering moeten voldoen aan de nieuwe pbm-verordening.

Wat zijn persoonlijke beschermingsmiddelen?

Persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt door mensen die beroepen uitoefenen waar risico’s aan verbonden zijn, ze worden gebruikt om letsel en lichamelijke schade te voorkomen. Het gebruik hiervan is de meest directe manier om arbeidsrisico’s te verminderen. Voorbeelden van pbm’s zijn gehoorbescherming, handbescherming of gezichtsbescherming.

Wat is een CE-markering?

Persoonlijke beschermingsmiddelen hebben een CE-markering (Conformité Européenne). Met deze CE-markering laat de fabrikant of importeur zien dat het beschermingsmiddel voldoet aan de gestelde minimumeisen.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

In deze nieuwe pbm-verordening (EU) 2016/425 zullen de herzieningen worden opgenomen die in de afgelopen jaren in andere richtlijnen zijn aangebracht. De richtlijn zal worden omgevormd tot een verordening.

  • Fabrikanten, invoerder en distributeurs krijgen een grotere verantwoordelijkheid. Een distributeur moet bijvoorbeeld zelf controleren of er een CE-markering is en bijhouden aan wie welke pbm verkocht wordt.
  • Één keer per vijf jaar wordt de regelgeving van de CE-markering opnieuw bekeken.
  • Diverse risico’s worden opnieuw ingedeeld, van categorie II naar categorie III.
  • Er gaan specifieke procedures gelden voor op maat gemaakte of aangepaste pbm’s.

Verantwoordelijkheid in de keten

Deze nieuwe verordening gaat over procedures die gevolgd moeten worden voordat een pbm op de markt gebracht wordt. Dit heeft gevolgen voor de hele supply chain: fabrikanten, invoerders en distributeurs. Zij moeten voldoen aan de nieuwe verplichtingen. Daardoor zal naar verwachting de kennis van zaken bij verkopers groter worden en de marktcontrole van overheden in de lidstaten van de EU gemakkelijker.