Welke soorten adembescherming zijn er?

Het inademen van schone lucht is van levensbelang. Alleen is de luchtkwaliteit op de werkplek niet altijd even goed, denk aan gevaarlijke stoffen, gassen en dampen. Door gebruik van de juiste adembescherming, is het mogelijk om schone lucht in te ademen.

Soorten adembescherming

Ademhalingsbescherming kan op verschillende manieren werken. Zo kan het de omgevingslucht filteren (afhankelijke adembescherming) of onafhankelijke schone lucht aanvoeren (onafhankelijke adembescherming).

Afhankelijke adembescherming

Bij afhankelijke adembescherming wordt de lucht gefilterd. Dit gebeurt door middel van filters die afgestemd zijn op het soort stof of het soort gas dat aanwezig is in de lucht op de plaats waar de werkzaamheden uitgevoerd worden. Er zijn vier verschillende soorten:

 • Filtermasters: deze maskers bieden bescherming tegen deeltjes, gassen of dampen.
 • Stofmaskers: Deze maskers bieden bescherming tegen stof, rook en nevel.
 • Filterbussen: Er zijn drie verschillende soorten, namelijk combinatiefilters, gasfilters en stoffilters. Filterbussen kunnen bescherming bieden tegen gassen, dampen, vaste en vloeibare deeltjes.
 • Motoraangedreven systemen: Deze bieden bescherming tegen alle vormen luchtverontreiniging. Bij deze systemen voert een ventilator schone lucht aan, wat zorgt voor meer comfort voor de gebruiker.

Onafhankelijke adembescherming

De onafhankelijke adembeschermingsmiddelen zijn niet afhankelijk van filters, dus kan er een hogere beschermingsfactor worden behaald. Het gebruik is verplicht als er minder dan 19% zuurstof in de atmosfeer aanwezig is op de werkplek of als er hogere concentraties van gevaarlijke stoffen in de lucht zitten. Als de concentratie van schadelijke stoffen boven de wettelijk vastgestelde grenswaarde uitkomt, moet er onafhankelijke adembescherming gedragen worden. Er zijn drie soorten onafhankelijke adembescherming:

 • Ademluchttoestellen: Deze vorm van ademluchtbescherming is de veiligste onafhankelijke adembescherming in zuurstofarme ruimtes. In flessen zit ademlucht en dit wordt gedoseerd naar het masker gevoerd.
 • Ademluchtleidingnet: Het is ook mogelijk om een ruimte of omgeving te voorzien van een luchtleidingnet. Gebruikers kunnen hier middels een luchtslang op worden aangesloten.
 • Kringloopademtoestellen: Deze genereren zuurstof en worden vooral gebruikt in noodgevallen, bijvoorbeeld als vluchtmasker.

Waarborgen bescherming

Welk beschermingsmiddel nodig is, hangt af van de werkzaamheden en gezondheidsrisico’s. Ook moet het middel afgestemd zijn op de medewerker die het gaat dragen. Te grote maskers of het dragen van een bril kunnen ervoor zorgen dat de gezichtsbescherming niet goed sluit, met lekkages als gevolg. Daarom raden we u aan om altijd de face fit test uit te laten voeren.

Wettelijke verplichtingen

Adembeschermingsmiddelen vallen onder noemer persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s). Dit zegt de wet erover:

 • Algemene zorg voor veiligheid en gezondheid in verband met de arbeid.
 • De werkgever is verplicht om de risico’s schriftelijk te inventariseren en te evalueren.
 • De werkgever is verplicht om pbm’s aan werknemers te geven.
 • De werkgever is verplicht om voorlichting te geven aan werknemers.
 • De werknemer is verplicht om de ter beschikking gestelde pbm’s op de juiste manier te gebruiken.
 • De noodzaak tot het dragen van ademhalingsbeschermingsmiddelen blijkt uit de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (ri&e).

Contact

Bekijk het aanbod adembeschermingsmiddelen in de webshop. Wilt u advies? Neem dan contact op met één van onze specialisten, we helpen u graag!